Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov


Základné údaje o projekte

Názov projektu:

 

Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce

 

ITMS: 26110130554                                                                                                                                                    

dopytovo-orientovaný projekt

 

Kód výzvy:

OPV-2012/1.1/08-SORO

Spolufinancovaný fondom:

Európskym sociálnym fondom

Operačný program:

Vzdelávanie

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Výška nenávratného príspevku:

458 277,08 EUR

Financovanie projektu:

 

 

Termín realizácie:                              február 2014 – november 2015

 

Strategický cieľ projektu

Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti.

 

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním alebo zriadením odborných učební a laboratórií vybavených modernými učebnými pomôckami.
  2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
  3. Inovovať proces vzdelávania na SPŠE  podporujúcej rozvoj vedomostnej spoločnosti.
  4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  realizáciou inovatívneho poradenstva o možnostiach zamestnať sa.

 

Aktivity projektu

1.1  Inovácia vzdelávania prostredníctvom zriadenia odborných učební alebo laboratórií

2.1  Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií

3.1  Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch

3.2  Modernizácia vzdelávania s využitím IKT 

3.3  Inovácia obsahu a foriem ŠkVP

4.1  Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce

4.2  Záverečná konferencia projektu

 

Cieľové skupiny

  1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 34
  2. Žiaci strednej školy: 520


Kontakt

Názov školy:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

 Adresa:

Plzenská 1, 080 47 Prešov

 e-mail:

spse(zavináč)spse-po.sk

 web:

www.spse-po.sk

 tel.:

++421 51 7725567

++421 51 7582866

 fax:

++421 51 7732344

++421 51 7582896

 

 Výskumná agentúra: 
www.vyskumnaagentura.sk

 

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk