Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov


Verejné obstrávanie

 


         Harmonogram obstarávania  tovarov a služieb         

v projekte 2014 - 2015

 

Prijímateľ :  Stredná  priemyselná  škola  elektronická                                               Kód ITMS :  26110130554

Názov projektu :   Inovácia  vzdelávacieho  procesu  v  SPSE  Prešov  na  základe  požiadaviek  trhu  práce

 

P.č.

Predmet zákazky

Číslo

položky

rozpočtu

Predpokladaný termín realizácie

verejného obstarávania

Hodnota zákazky

pre projekt

Postup podľa limitu určeného zákonom o verejnom obstarávaní

1.

Pracovník pre verejné obstarávanie

1.3.3.2

02-03/2014

4 375,00

Z§9

2.

Manažér publicity

1.3.3.1

02-03/2014

4 375,00

Z§9

3.

Web-stránka projektu

1.3.3.3

03-04/2014

3 600,00

Z§9

4.

Publicita a informovanie

1.6

03-04/2014

5 960,00

Z§9

5.

Externý expert aktivity 1.1

Externý expert aktivity 2.1

Externý expert aktivity 3.1

Externý expert aktivity 3.2

Externý expert aktivity 3.3

Externý expert aktivity 4.2

3.3.1, 4.3.1, 5.3.1 

6.3.1.

7.3.1.

9.3.1.

03-04/2014

2 450,00

2 450,00

4 900,00

2 450,00

2 450,00

.    367,50

15 067,50

Z§9

6.

 Spotrebný tovar,  prevádzkový materiál

1.4.1

04-05/2014

5 950,00

Z§9

7.

Právne poradenstvo

1.4.6

04-05/2014

3 000,00

Z§9

8.

Konzultácie a poradenstvo

1.5.3.1

05-06/2014

2 550,00

Z§9

9.

Nákup zariadení

2.2.1.-2.2.87

05-08/2014

164 110,85

136 759,04 bez DPH

PLZ

10.

školiaci materiál/potreby

5.5.2

8.5.2

9.5.2

06-07/2014

5 460,00

2 000,00

.   500,00

7 960,00

Z§9

11.

Vzdelávania pedagógov + školiaci materiál

4.5.37.-4.5.50

06-09/2014

81 925,20

PLZ

12.

Zabezpečenie ubytovania, stravy a dopravy pre frekventantov vzdelávania

4.5.1

08-09/2014

17 204,00

Z§9

13.

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 4.1 a 4.2

8.4.1.

9.4.1

10-11/2014

1 500,00

1 500,00

3 000,00

Z§9

14.

Občerstvenie

8.5.3

9.5.4

10-11/2014

1 500,00

Z§9

15.

Vydanie a tlač spracovaných učebníc + Grafické spracovanie a tlač publikácie

5.4.5.

7.4.4.

9.4.4.

02-03/2015

4 750,00

400,00

2 300,00

7 450,00

Z§9

16.

Lektor 5,6

9.3.2

9.3.3.

04-05/2015

516,00

Z§9

                  Legenda:

Z§9        zákazka zadávaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

PLZ       podlimitná zákazka

 

Dátum :  04.02.2014

Vypracoval : 

Meno a podpis riaditeľa: 

 Kontakt

Názov školy:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

 Adresa:

Plzenská 1, 080 47 Prešov

 e-mail:

spse(zavináč)spse-po.sk

 web:

www.spse-po.sk

 tel.:

++421 51 7725567

++421 51 7582866

 fax:

++421 51 7732344

++421 51 7582896

 

 Výskumná agentúra: 
www.vyskumnaagentura.sk

 

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk