Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov


Aktivity projektu

1.1            Inovácia vzdelávania prostredníctvom zriadenia odborných učební alebo laboratórií

Cieľ aktivity:

Overenie inovatívneho spôsobu výuky v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výuky vybraných povinných predmetov – materiálneho zabezpečenia potrebného na výučbu

Termín aktivity:

11/2013  - 11/2015

Výstupy aktivity:

Absolventi strednej školy lepšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, čo dosiahneme inováciou obsahu, metód vzdelávacieho procesu a používaných moderných učebných pomôcok s využitím IKT.

Kvantifikovateľné výstupy:

 • 8 pedagogickí zamestnanci školy – spravcovia učební
 • predpoklad 520  žiakov zapojených do aktivity formou využívania novozriadených učební
 • Zriadenie týchto učební:
  • Odborná učebňa Robotiky 
  • Odborná učebňa Riadiacich systémov
  • Odborná učebňa Aplikovanej elektroniky
  • Odborná učebňa WiFi technológií
  • Odborná učebňa CAD systémov
  • Videkonferenčná učebňa
  • Odborná učebňa Reálných predmetov (laboratórium)
  • 2 x Odborná učebňa na interaktvne vyučovanie vybraných predmetov

 

2.1         Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií

Cieľ aktivity:

Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných predmetov inovatívnymi metódami s využitím IKT, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie kľúčových zručností, vedomostí a návykov absolventov SŠ v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a potreby  trhu práce.

Termín aktivity:

01/2014  - 11/2015

Výstupy aktivity:

Pedagógovia školy s novými vedomosťami a IKT zručnosťami, ktorých aplikáciou vo vyučovacom procese dosiahneme, že absolventi strednej školy budú lepšie pripravení pre potreby ďalších stupňov vzdelávania prispôsobených pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Kvantifikovateľné výstupy:

 •  Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov: 12
 •  Počet zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 34

 

3.1         Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch

Cieľ aktivity:

Vytvoriť podmienky pre inovatívnu výučbu v študijných odboroch SPŠE v Prešove – inovovať študijné materiály a prostredníctvom týchto materiálov zabezpečiť inováciu výučby.   

Termín aktivity:

1/2014 – 11/2015

Výstupy aktivity:

Absolventi strednej školy lepšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti, čo dosiahneme inováciou obsahu, metód vzdelávacieho procesu a používaných moderných učebných pomôcok s využitím IKT.

Kvantifikovateľné výstupy:

 • 34 pedagogických zamestnancov (učitelia) zapojení do aktivity
 • počet žiakov zapojených do aktivity : 520
 • počet nových resp. inovovaných študijných materiálov: 102
 • predmety v ktorých vzniknú nové resp. inovované študijne materiály:                       
  • Výpočtová technika                                            
  • Softvérové aplikácie                              
  • Programovanie                                                     
  • Riadiace systémy                                                
  • Prax                                                                        
  • Priemyselná informatika                                    
  • Elektronika                                                           
  • PC architektúra                                                     
  • Ekonomika                                                           
  • Účtovníctvo                                                           
  • Telesná a športová výchova                 
  • Slovenský jazyk a literatúra                               
  • Matematika                                                         
  • Fyzika                                                                     
  • Fyzikálny seminár                                               
  • Chémia                                                                   
  • Elektrotechnika                                                     
  • Anglický jazyk                                                        
  • Nemecký jazyk                                                      
  • Ruský jazyk                                             
  • Sieťové technológie

 

3.2         Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT 

Cieľ aktivity:

Digitalizácia vzdelávania a maximalizácia využitia možností IKT vo vyučovacom procese.

Termín aktivity:

04/2014  - 11/2015

Výstupy aktivity:

Absolventi strednej školy kvalitnejšie pripravení pre potreby ďalšieho stupňa vzdelávania prispôsobených pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Kvantifikovateľné výstupy:

 • 4 pedagogických zamestnanci (učitelia) zapojení do aktivity
 • Počet žiakov zapojených do realizácie aktivít projektu: 520
 • Zariadenia pre videokonferenčné vzdelávanie:

 

3.3         Inovácia obsahu a foriem ŠkVP

Cieľ aktivity:

 • Inovácia Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) pre odbory Elektrotechnika a Informačné a sieťové technológie
 • realizovať zámery, ktoré sa už využívajú v pedagogickej praxi a vzájomne ich prepojiť medzi kolegami,
 • požiadavky na budovanie vedomostnej spoločnosti a univerzít do školských vzdelávacích programov.

 

Termín aktivity:

11/2013 – 11/2015

Výstupy aktivity:

 • Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivity projektu : 6
 • Počet inovovaných ŠkVP : 2
  • informačné a sieťové technológie,
  • elektrotechnika

 

4.1         Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce

Cieľ aktivity:

Prepojiť školu s praxou, ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej absolventov potenciálnym zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium.

Termín aktivity:

12/2013 – 11/2015

Výstupy aktivity:

 • Poskytnutie kvalifikovaného kariérneho poradenstva, ktoré je prepojené s požiadavkami trhu práce
 • Zrealizovanie min. dvoch dní zameraných na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce v spolupráci s IT firmami – zamestnávateľmi na trhu práce s atraktívnym programom pre záujemcov o daný odbor i jeho študentov a absolventov

Kvantifikovateľné výstupy:

 • Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnia aktivity: 60
 • Počet žiakov zapojených do realizácie aktivity: 260

 

4.2         Záverečná konferencia projektu

Cieľ aktivity:

Cez prezentáciu výsledkov projektu chceme ukázať inovatívny spôsob vzdelávania na strednej škole s využitím IKT ako veľmi efektívneho a účinného nástroja zabezpečujúceho zvýšenie kvality absolventov školy a ich úspešnosť pri uplatňovaní sa na trhu práce alebo na ďalšom stupni vzdelávania.

Termín aktivity:

09/2014 – 11/2015

Výstupy aktivity:

 • 100 účastníkov konferencie
 • Spracovanie a vydanie publikácie o projekte v tlačenej i softvérovej forme
 • Zaujímavé nové podnety na ďalšiu prácu a nové projekty ako výstupy práce v skupinách
 • min. 3 príspevky o projekte v masmédiách

 

Z dlhodobého hľadiska očakávame, že vďaka tejto aktivite zviditeľníme výsledky projektu podporeného z fondov EÚ a nadviažeme spoluprácu s ďalšími firmami a tiež vzdelávacími inštitúciami, ktorým môžeme pomôcť pri spracovaní a realizácii ich projektov na podporu inovácií ich vzdelávania.Kontakt

Názov školy:

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

 Adresa:

Plzenská 1, 080 47 Prešov

 e-mail:

spse(zavináč)spse-po.sk

 web:

www.spse-po.sk

 tel.:

++421 51 7725567

++421 51 7582866

 fax:

++421 51 7732344

++421 51 7582896

 

 Výskumná agentúra: 
www.vyskumnaagentura.sk

 

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk