Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice


Základné údaje o projekte

Názov projektu:

 

Modernizácia vzdelávania v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti

 

ITMS: 26110130653                                                                                                                                                      

dopytovo-orientovaný projekt

 

Kód výzvy:

OPV-2012/1.1/08-SORO

Spolufinancovaný fondom:

Európskym sociálnym fondom

Operačný program:

Vzdelávanie

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Výška nenávratného príspevku:

278 751,17 EUR

Financovanie projektu:

 

 

Termín realizácie:                              február 2014 – november 2015

 

Strategický cieľ projektu

Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti

 

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov strednej školy inovovaním/zriadením laboratórií vybavených modernými učebnými pomôckami a nadväzne inováciou výučby.
  2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
  3. Inovovať proces vzdelávania na strednej škole podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti.
  4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  realizáciou inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a zvýšením bonity školy

 

Aktivity projektu

1.1              Inovácia vzdelávania založená na inovácii alebo zriadení laboratórií

2.1              Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií

3.1              Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch

3.2              Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT 

3.3              Implementácia inovatívneho  vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie

4.1              Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce

4.2              Záverečná konferencia projektu

 

Cieľové skupiny

  1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 19
  2. Žiaci strednej školy: 478


Kontakt

 
 

Názov školy:

Stredná odborná škola

 Adresa:

Ostrovského 1, 040 01 Košice

 e-mail:

skola@ostrovskeho.sk

 web:

http://www.ostrovskeho.sk

 tel.:

055/643 68 91

 fax:

055/ 643 68 94

 

  Výskumná agentúra: 
www.vyskumnaagentura.sk

 

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk